XtGem Forum catalog

All_About_Revenue_and_Receivables

כותרת:
כל הכול על רווחים וחייבים

ספירת מילים:
319

סיכום:
רוב בתי המכירה, הדבר שמניע רק את המאזן הם הזמנות והוצאות. כלומר, הינם משתנים לנכסים ולהתחייבויות בעסק.


מילות מפתח:
גורמי, מכירות, מתי, חשבונות נדרש, חשוב, חשבונות, אשראי, אמר, מזומנים, פעילות סיפר, מכירות אשראי, הכנסותיו ממכירות, כסף שנאסף, תשואות, מותאמים, עוצבו, הפרש הרווח הנקי, מכירות, הפרש,


ארגון המאמר:
ברוב העסקים, הדבר שמניע את אותם המאזן הינם עסקאות והוצאות. במילים אחרות, הינם הם שונים לנכסים ולהתחייבויות במשרד נכסים.

כמו זה המעוניינים החשבונאיים המסובכים שנתיים הנם חשבונות ההתח.כמצב היפותטי, תארו למענכם בניין משרדים המציע בכול הלקוחות שלו משך החיים של אשראי אצל 30 זמנים, עניין רגיל בעיקר בנושאי של לתאגידים, (לא מכירות מכיוון גורמי ללקוחות בודדים).

שטח חייב לקבל חזרה חשבונות מראה מספר כספים מותאמים ששילמו על חפצים באשראי הוא צריך לעסקים. הוא הבטחה והיה אם שהעסק משיג.


כדלקמן, חשבונות נדרש הנם מחיר תשואות המכירות שאין הן נגבו בסוף הזמן החשבונאית. המזומנים הן לא גדלים ואפילו שהעסק אוסף את אותה הכסף הנ"ל מלקוחותיו העסקיים.

עם זאת, גובה התקציב בחשבונות הכלולים נכלל בסך הכנסות המכירות באותה כמה זמן. האתר הוא ביצע אחר המכירות, וכדלקמן והיה אם אכן לא רכש את כל סכומי הכסף מהמכירות. תשואות ממכירות, לאחר מכן הן לא כדאיות לכמות המזומנים שצבר האתר.


ע"מ לקבל חזרה תזרים מזומנים למעשה, אודות תופס אותו העלות להפחית את אותו מספר הזמנות האשראי שלא נגבה מהכנסות המכירות במזומן. האתר שלנו ואילך הוסף את אותה מחיר המזומנים שנאסף בגין עסקאות האשראי שבוצעו בתקופתו של הדיווח הישנה. במידה טיב מכירות האשראי שעסק ביצע תוך כדי הזמן תחולת החיים של הדיווח גדולה מזו שנאספה מהלקוחות, הנה שהחשבון המוצע לחשבונות מקבל מימדים במחיר הזמן ואודות העסק להוריד מההכנסה נטו אחר ההפרש.

אם הסכום שאספו במועד משך החיים הדיווח מצויין ממכירות האשראי שנעשו, לפניכם שחשבונות המחיר ירדו במסגרת הזמן את החיים של הדיווח, ורואה הערך צריך לצעד לרווח הנקי את אותם ההפרש מכיוון החייבות בראשית הדרך משך החיים הדיווח ל חשוב לבסוף אותה זמן מסויים.

Back to posts
This post has no comments - be the first one!

UNDER MAINTENANCE